O Kancelarii

Kancelaria została założona i prowadzona jest przez adw. Ewelinę Lipską w celu świadczenia usług prawniczych najwyższej jakości.

Adw. Ewelina Lipska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bezpośrednio po studiach rozpoczęła 3-letnią aplikację adwokacką, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Od 2015 r. jest wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Od 2016 r. pełni funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Zakres usług

Kancelaria zajmuje się bieżącym doradztwem, obsługą prawną, jak i zastępstwem procesowym przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania oraz organami administracji publicznej, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Zakres usług Kancelarii obejmuje wszelkie sprawy, ze wszystkich dziedzin prawa, m.in.:

  • kredytów frankowych (unieważnienie umowy kredytowej lub ustalenie bezskuteczności postanowień umowy),
  • prawa karnego (obrona we wszelkich rodzajach postępowań, na każdym etapie sprawy, poczynając od postępowania przygotowawczego, przez sądowe, aż po postępowanie wykonawcze),
  • prawa cywilnego (np. zadośćuczynienia i odszkodowania, spadki, zachowek, zasiedzenie, zwrot zadatku, kary umowne i odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, – umowy sprzedaży, najem i dzierżawa, spółki cywilne),
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. rozwody, alimenty, kontakty, władza rodzicielska, rozdzielność majątkowa, podział majątku),
  • prawa pracy (np. sprawy dotyczące nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenia umowy o pracę lub tzw. dyscyplinarnego zwolnienia, dochodzenia należności z tytułu stosunku pracy),
  • prawa spółek handlowych (np. zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego, rejestracja zmian w rejestrze przedsiębiorców, udział w zgromadzeniach organów spółek).

Cennik

Wynagrodzenie z tytułu zlecenia prowadzenia sprawy ustalane jest w każdym przypadku indywidualnie. Jest ono zależne przede wszystkim od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości oraz przewidywanego czasu trwania. Wynagrodzenie zawsze ustalane jest przy zlecaniu sprawy i potwierdzone jest umową.

Istnieje możliwość ustalenia następujących rodzajów wynagrodzeń:

  • ryczałtowy (kwota wynagrodzenia jest z góry określona dla prowadzenia całej sprawy)
  • godzinowy (wynagrodzenie ustalane jest za godzinę pracy, a jego wysokość końcowa uzależniona jest od czasu poświęconego na wykonanie zlecenia)
  • procentowy (polega na zapłacie wynagrodzenia złożonego z dwóch części: zryczałtowanego w obniżonej wysokości oraz dodatkowo określonego procentowo od uzyskanej dla zlecającego kwoty pieniężnej)

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi 200 zł.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Ewelina Lipska

ul. Wita Stwosza 3/316
50-148 Wrocław
NIP: 896-141-45-40

tel. 692-73-98-73
e-mail: kancelaria@adwokatlipska.pl